• Call : 553 711 567

                                                   Environmentální výchova a vzdělávání v mateřské škole

 •   je chápána jako výchova, směřující k souladu člověka s životním prostředím.  Zasahuje do různých oblastí lidského života.  Environmentální výchova od roku 1989 dosáhla v ČR mnoha významných úspěchů a stala se povinnou součástí všech školních vzdělávacích plánů, v řadě škol má své koordinátory, děti se s ní setkávají prostřednictvím desítek rozmanitých a nápaditých aktivit.

Tento termín byl u nás zaveden ministerstvem životního prostředí od devadesátých let dvacátého století. Odkrývá
důsledky lidských činností, které působí na život naší planetě. Ukazuje možné způsoby potřebné k dosažení pozitivních změn v životním prostředí a vychovává k odpovědnému vztahu k přírodě, která je důležitá pro život ve všech jejich formách.
Environmentální výchova a vzdělávání v mateřské škole má umožnit dětem osobní zkušenost s přírodou, vnímat ji všemi smysly a využít přírodu jako prostor pro poznávání a učení, hru, radosti, relaxace a dobrodružství. Také rozvíjí bystrost, zručnost, fantazii, představivost a podílí se na duševní pohodě dětí.

Záměr (cíl) vzdělávání v environmentální oblasti = založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.

 • EVVO vede k myšlení a jednání, které je v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace.

Důležité dokumenty:

 • Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních, čj. 16745/2008-22
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • Školní vzdělávací program Když se ruce potkají

Projekty, do kterých je naše škola zapojena:

 • Členství v síti mateřských škol – Mrkvička (síť mateřských škol se zvýšeným zájmem o environmentální oblast). Mrkvička je dlouhodobým programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina).
 • Recyklohraní – je školní recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Rodiče a děti se podílejí na sběru baterií a nefunkčních tonerů z tiskáren.
 • Uklízíme Česko – zapojení dětí a učitelek do úklidu životního prostředí v okolí naší mateřské školy, třídění odpadu do igelitových pytlů.
 • Sběr a třídění hliníkového odpadu

Jaké jsou naše cíle v tomto školním roce 2020/21

 • Zasadit v přírodní zahradě sazenice bylin, cedulky s názvy v bylinkové spirále
 • Revitalizovat přírodní jezírko
 • Využívat pocitovou zahrádku jako přírodní učebnu
 • Využívat nadále zahradní pařeniště k pěstování sazenic zeleniny
 • Uskutečňovat s dětmi badatelské činnosti, pokusy a experimenty
 • Společně s dětmi ozdobit naši přírodní zahrádku
 • Šetřit energiemi se zapojením dětí
 • Třídit papír, plast ve třídách
 • Vysadit ovocné keře