• Call : 553 711 567

Motto

“V přírodě, nechť se vše vyvíjí samo,

bez násilných zásahů.”

J.A.Komenský

Od školního roku 2007 nese MŠ motivační název „Pastelka“, která je nejen součástí výzdoby interiéru, ale zejména vyjadřuje hlavní linii školy.

Pastelka

pastelky

P – Podnětné prostředí
A – Atmosféra školy
S – Spontánní hra
T – Tělesná pohoda
E – Estetika
L – Láska
K – Komunikace lidí
A – Alternativní vzdělávání

Charakteristika vzdělávacího programu

Filosofie vzdělávacího programu školy:

„To, že je zdraví nejcennější hodnotou a doslova základem šťastného a plnohodnotného života, by děti měly vnímat od nejútlejšího věku. Úctě ke zdraví, potřebě vážit si ho a pečovat o ně se učí děti v mateřských školách podporující zdraví. Takovéto mateřské školy by ovšem neměly představovat alternativu, ale měly by se stát normou…”

Předškolní věk je rozhodujícím obdobím pro získání návyků, způsobu chování, základu životního stylu a celého života. Chceme proto v dlouhodobé koncepci MŠ přispět k tomu, aby děti své životní období v MŠ prožily zdravě a radostně. Zdraví je jednou z prvořadých hodnot, které tvoří kvalitu lidského života, zvláště v době zvýšeného ohrožení lidí civilizačními chorobami jsme vystaveni stresům a zdraví škodlivým vlivům. Péče o zdraví musí být propojeno komplexně (tělesné, duševní a sociální). Zdravé návyky a postoje si děti vytvářejí nejsnáze spontánně, přímou zkušeností. MŠ svou polohou, vnitřním uspořádáním a vybavením v nás vzbuzuje představu o tom, jak nejlépe přispět k tvorbě podmínek tělesné, duševní a sociální pohody dětí v MŠ, k výchově zdravého životního stylu v podnětném prostředí. Celkově vzato, vytvoření podmínek pro zdravou pohodu v MŠ.

Zdraví chápeme jako subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie. Zdraví můžeme ovlivňovat svým chováním, postoji, myšlením, zdravým způsobem života. Proto je pro nás důležité, aby se děti v mateřské škole naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým vědomostem, jak chránit zdraví své i ostatních.

 

Dlouhodobé záměry rozvoje školy:

Cesta ke zdravé pohodě v MŠ vyplývá z interakcí mezi dítětem, rodinou dítěte, MŠ, obcí, společností a přírodou. Našim dlouhodobým záměrem bude naučit děti pojímat zdraví jako hodnotu, která umožňuje člověku vést plnohodnotný život, a chceme je vybavit potřebnými kompetencemi:

  • Naučit děti úctě ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí i přírody.
  • Získat praktické dovednosti, jak chránit zdraví, cítit se v pohodě, posilovat sebevědomí dětí a jejich důvěru ve vlastní schopnosti, schopnost samostatně řešit problémy.
  • Rozvíjet se v souladu se svými schopnostmi, podněcovat harmonický rozvoj a poznání světa a sama sebe.
  • Vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy dětí tak, aby se cítily bezpečně ve skupině, uměly komunikovat a spolupracovat.
  • Vytvářet pro děti dostatek volného pohybu a podmínky pro sportování.

Předpokladem pro naplnění těchto záměrů je tým nadšených, kvalifikovaných a vzdělaných učitelek a provozních zaměstnanců, kteří mají společný cíl a hledají cesty k jeho naplnění. Tím, že naše mateřská škola je otevřena rodičům a spolupracuje s nimi v partnerském vztahu, chceme ovlivnit i životní styl v jejich rodinách.

Závěr:

V navržené dlouhodobé koncepci mateřské školy chceme využít svých bohatých pedagogických zkušeností k tomu, aby dítě a později jako dospělý člověk mohlo prožít po odchodu z mateřské školy plnohodnotný a spokojený život.

Obsah školního vzdělávacího programu

Naše cíle a záměry:

V naší mateřské škole pracujeme podle Školního vzdělávacího programu zpracovaného na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a Kurikula podpory zdraví v mateřské škole. Po dohodě se zaměstnanci školy a rodiči jsme vypracovali školní kurikulum pod názvem“ Když se ruce potkají“, který je určen nejen učitelkám a ostatním pracovníkům školy, ale i rodičům a dalším partnerům ovlivňujícím dění v mateřské škole.

Hlavní cíl programu:

Vést děti ke zdravému způsobu života, vzájemné ohleduplnosti, ochotě pomoci, chránit si své zdraví, přírodu a životní prostředí v návaznosti na rodinnou výchovu.

Motivační název programu

„Když se ruce potkají“

ŠVZP se odvíjí od podrobné analýzy výchovné práce minulého období a skrývá se v něm život dětí od 3–6 let v naší MŠ. Po celou dobu chceme vést děti k poznání okolního světa se zdůrazněním na zdravý životní styl, správnou životosprávu, na položení základů aktivního způsobu života a duševní hygieny tak, aby děti uměly plnohodnotně žít v psychické pohodě, byly sociálně citlivé, zvídavé a činorodé. Jde nám o to, ukázat dětem zajímavý svět kolem nás a to nejen v nejbližším okolí, ale posunout hranice poznání i dále, umožnit bohaté prožitky, rozvíjet dětskou fantazii a tvořivost. Máme také zájem navodit otevřený a oboustranně prospěšný vztah s rodiči, probudit v nich zájem o rozvíjení potenciálu a schopností jejich dětí, spoluprací zajišťovat jejich zdravý rozvoj.

Obsah programu, integrované bloky

Hlavní téma našeho školního programu“ Když se ruce potkají „jsme rozdělili do pěti integrovaných bloků:

  • Já poznávám tebe a ty mne
  • Co umí ruce
  • Když se ruce potkají
  • Svátky a tradice v MŠ
  • Ruce objevují svět

Tyto bloky zahrnují celou osobnost dítěte a naplňují rámcové i specifické cíle RVP. Obsah ŠVZP je v třídním vzdělávacím programu rozpracován a přizpůsobován dětem přiměřeně věku. Třídní témata jsou dětem blízká, jsou odvozena z přirozeného cyklu ročních období, z přírodních i společenských situací, bezprostředně souvisí s každodenní realitou života dětí. Třídní kurikulum tvoří učitelky samostatně vždy pro svoji třídu na období jednoho roku. Témata pak jsou naplňována dílčími cíli zpravidla z pěti oblastí RVZP / dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět /. Zastoupení oblastí v tématech by mělo být, pokud možno rovnoměrné. Uspořádání tématických částí není dáno časem, ale obsahem. Netvoří plynulou řadu po sobě následujících tematických částí jedné za druhou, realizovaných od září do června. Do témat se vstupuje střídavě v průběhu roku, což způsobuje pružnost a dynamiku při naplňování kompetencí, které se k nim vztahují. Celý tématický celek je propojován tím, co dítě denně vidí a prožívá. Práce s tematickými celky vyžaduje, aby děti své zkušenosti získávaly na základě prožitkového učení, učení hrou a činnostmi, v níž je dán prostor pro aktivitu, tvořivost, konkrétní činnosti. Do běžného programu výchovné práce zařazujeme činnosti související s tělesnou výchovou a celkovým rozvojem pohybových dovedností. V průběhu každodenních činností jsou starší děti seznamovány s anglickým jazykem a jednou týdně mu věnují řízenou činnost.